Ubezpieczenia Generali.pl
 
REGULAMIN
Zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem internetu.
Przedmiotem regulacji zawartej w niniejszym Regulaminu jest określenie warunków zawierania umowy ubezpieczenia mieszkania, domów jednorodzinnych i domów jednorodzinnych w budowie, ubezpieczenia elementów stałych i ruchomości domowych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zwanej dalej "umową ubezpieczenia", za pośrednictwem strony internetowej a w szczególności wskazanie danych identyfikujących podmiot oferujący zawarcie umowy ubezpieczenia, informacje o kosztach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia, o prawie właściwym dla zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, sposobie jej rozwiązywania i oraz trybie dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia.

  1. Dane Zakładu Ubezpieczeń  
 1. Firma: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwana dalej "Towarzystwem";
 2. Adres siedziby: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa;
 3. Nazwa organu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. Numer w rejestrze: 25952;
 5. Dane dotyczące instytucji udzielającej zezwolenia: Minister Finansów RP, zezwolenie z dnia 6 stycznia 1998 r.;
 6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 521-28-87-341;
 7. Adres elektroniczny: centrumklienta@generali.pl
  2. Informacje o procesie zawarcia umowy ubezpieczenia, języku i prawie właściwym.  
 1. Po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia istnieje możliwość wprowadzenia wymaganych danych do kalkulatora składki, za pomocą którego istnieje możliwość wyliczenia wysokość składki. Po wyliczeniu składki, oferta Towarzystwa stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, która, wiąże Towarzystwo pod warunkiem jeśli zostanie niezwłocznie przyjęta przez Klienta. Przyjęcie oferty następuje poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku w formie pisemnej o zawarcie umowy ubezpieczenia;
 2. zasady zawarcia umowy ubezpieczenia, minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa, oraz warunki jej wykonywania w tym: prawa i obowiązki obu stron umowy ubezpieczenia, opis świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem, określone są w OWU (link);
 3. umowa ubezpieczenia jest zawierana w języku polskim. Język polski jest stosowany w relacjach z Klientem także po zawarciu umowy ubezpieczenia;
 4. umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w oparciu o polskie przepisy prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy Towarzystwem a Klientem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak również mają zastosowanie do jej wykonywania.
  3. Informacje o składce i pozostałych kosztach związanych z umową ubezpieczenia.  
 1. wysokość należnej z tytułu umowy składki ubezpieczeniowej zostaje ustalona w oparciu o kalkulator składki dostępny na stronie internetowej, po wprowadzeniu do kalkulatora niezbędnych danych;
 2. wskazanie kosztów i opłat obciążających ubezpieczającego wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia oraz zasady ich zapłaty określone zostały w OWU (link);
  4. Informacje o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, gwarancjach wykonania umowy ubezpieczenia, oraz trybie dochodzenia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.  
 1. informacje o prawie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, prawie i sposobie odstąpienia od umowy ubezpieczenia sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy ubezpieczenia, oraz sposobie składania skarg i zażaleń, zawarte są w OWU (link);
 2. strony dopuszczają możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy ubezpieczenia w sądzie polubownym utworzonym przy Rzeczniku Ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, działającym zgodnie z jego regulaminem, po uprzednim wyrażeniu woli przez Towarzystwo na rozpatrzenie sporu przez wyżej wymieniony sąd polubowny;
 3. świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia nie są objęte gwarancją wypłaty udzielaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
 4. Towarzystwo stosuje zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej uchwalone w dniu 17 grudnia 1998 roku przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli PIU www.piu.org.pl.
  5. Polityka bezpieczeństwa oraz warunki oprogramowania  
 1. Ochrona systemów transakcyjnych i transmisji danych przez internet;

  Towarzystwo stosuje szereg nowoczesnych zabezpieczeń, które gwarantują całkowite bezpieczeństwo przy korzystaniu z usług i systemów Towarzystwa. Zagadnienia bezpieczeństwa obejmują wiele poziomów, w szczególności istotne są:
  • ochrona środków i transakcji,
  • ochrona danych osobowych przekazywanych do Towarzystwa i gromadzonych w trakcie korzystania z serwisu internetowego,
  Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii Towarzystwo gwarantuje wysoki standard bezpieczeństwa na wszystkich wymienionych poziomach.
  Szczegóły polityki bezpieczeństwa zostały określone w załączniku do niniejszego Regulaminu
 2. Oprogramowanie używane w serwisie internetowym;
  W serwisie internetowym Towarzystwa mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies. Wybrane podstrony serwisu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL. Do prawidłowego działania serwisu z punktu widzenia użytkownika niezbędne jest korzystanie z przeglądarki Internet Explorer 5.5 i wzwyż lub Netscape Navigator 4.7 i wzwyż lub pochodne.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 października 2005 r.  
   
 
  Generali T.U. S.A.
Generali Życie T.U. S.A.
Generali PTE S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
 
  Infolinia: 0 801 343 343
lub +48 22 543 0 543
fax: +48 22 543 0 899
centrumklienta@generali.pl
 
  Engine